Vedtægter

Vedtægter for foreningen
Nyborg Handel og Turisme
§ l Navn og hjemsted.

Stk. l.

Foreningens navn er Nyborg Handel og Turisme. Foreningen er stiftet l. januar 2023 ved fusion af foreningerne “Nyborg Handelsstandsforening” og “Nyborg Turistforening”.

Stk. 2.

Aktiver og passiver med mere i Nyborg Turistforening overdrages pr. stiftelsesdagen til Nyborg Handelsstandsforening som fortsættende forening.

Stk. 3.

Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

§ 2 Formål.

Stk. l.

Foreningen formål er:

a) at virke til fremme for handel, industri, turisme, skibsfart og dermed forbundne interesser i relation til andre erhverv og andre foreninger i Nyborg og omegn,

b) at varetage opgaver, der kan styrke foreningens interesseområder,

c) i samarbejde med regionale og nationale organisationer aktivt at bidrage til

opfyldelse og styrkelse af foreningens formål,

d) at virke for godt og kollegialt samarbejde medlemmerne imellem og

e) at virke som mægler ved tvister medlemmerne imellem.

Stk. 2.

Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem medlemsaktiviteter og folkeoplysende aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

§ 3 Foreningens opbygning.

Stk. l.

Foreningen er én samlet juridisk enhed. Den daglige ledelse varetages af den af generalforsamlingen valgte bestyrelse og generalforsamlingen har den højeste myndighed.

Stk. 2.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte arbejdende udvalg og aktivitetsudvalg og i denne forbindelse inddrage eksterne udvalgsmedlemmer under ansvar for den samlede bestyrelse. Udvalgene og aktiviteterne er ikke selvstændige juridiske enheder.

Stk. 3.

Såfremt en aktivitet skal indgå som en fast aktivitet, skal beslutning herom træffes af generalforsamlingen.

§ 4 Medlemsforhold.

Stk. l.

Som aktivt medlem kan optages virksomheder, institutioner m.m., der tilslutter sig foreningens formål og betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Der kan ikke optages passive medlemmer.

Stk. 2.

Generalforsamlingen kan efter forslag herom træffe afgørelse om opdeling i forskellige medlemskategorier og fastsætte kontingentet for samme.

Stk. 3.

Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen udpege æresmedlemmer, hvilket indebærer fritagelse for kontingent med taleret men ej stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 4.

Ethvert aktivt medlem har ret til at deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter.

For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 6,

stk. 4.

Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, der er fastsat af en organisation, som foreningen måtte have tilsluttet sig.

Stk. 6.

Anmodning om medlemskab behandles af bestyrelsen. Medlemskabet gælder fra, oprettelse i medlemsregistret og fra betaling af det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Bestyrelsen kan kun afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor.

Stk. 7.

Afslag på medlemskab, kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået afslag på anmodning om optagelse som medlem af foreningen. Dette gælder ikke som følge af eventuel venteliste, Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling.

Stk. 8.

Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.

Stk. 9.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, der efter skriftligt påkrav om betaling af eventuel kontingentrestance ikke senest 14 dage fra modtagelsen af påkrav har betalt forfalden kontingentrestance. Det skal af påkrav herom fremgå, at manglende betaling kan indebære eksklusion.

Stk. 10.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens virke eller den af generalforsamlingen valgte bestyrelse, eller på anden måde optræder illoyalt i strid med foreningens interesser.

Stk. 11.

Et medlem, der i henhold til § 10 efter bestyrelsens beslutning herom ekskluderes, har ret til at få forelagt beslutningen om eksklusion til drøftelse og endelig stillingtagen på næstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter foretagen eksklusion. Såfremt et ekskluderet medlem ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

§ 5 Kontingent.

Stk. l.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder forslag til kontingent til forelæggelse for generalforsamlingen. Der kan fastsættes forskellige kontingenter for forskellige medlemskategorier, jfr. § 4, stk. 2 ovenfor. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen fritage et medlem for kontingentbetaling.

Stk. 2.

Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

§ 6 Ordinær generalforsamling.

Stk. l

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.

Stk. 3.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne ved almindeligt brev, via e-mail eller andre digitale medier. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Bestyrelsen udarbejder forslag til kontingent og budget. Endelig dagsorden udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, og de valg, der skal foretages. Regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

Stk. 4.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5.

En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

Stk. 7.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 13 og 14. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 8.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert personligt medlem samt personer, der måtte repræsentere andre medlemskategorier.

Stk. 9.

Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 7 Dagsorden for ordinær generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende

punkter:

l) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4) Forelæggelse og godkendelse af forslag til kontingent og budget for det

kommende år.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Valg til bestyrelsen.

a) I lige år vælges 4 medlemmer.

b) I ulige år vælges 3 medlemmer

c) Valg af en suppleant.

7) Valg af en revisor

8) Eventuelt

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. l.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en fjerdedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

Stk. 2.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Med indkaldelse skal følge dagsorden over de punkter, der ønskes behandlet på ekstraordinær generalforsamling. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.

§ 9 Bestyrelsen.

Stk. l.

Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse.

Stk. 2.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen forestår selv intern fordeling af bestyrelsens opgaver. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år.

Stk. 3.

Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen en suppleant. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder suppleanten som medlem af bestyrelsen i resterende del af valgperiode for det udtrædende medlem. Bestyrelsen er berettiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at foretage supplerende valg til bestyrelsen, såfremt bestyrelsen ikke længere er fuldtallig.

Stk. 4.

Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer inklusive formanden er til stede. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.

Stk. 5.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen kan beslutte at afprøve aktiviteter.

§ 10 Regnskab og revision.

Stk. l.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.

Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 4.

Revisor skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

Stk. 5.

Ved generalforsamlingen fremlægges det af bestyrelsen underskrevne og af revisor påtegnede regnskab.

§ 11 Midler fra salg af skolebygning.

Stk. l.

De midler, som oprindeligt Nyborg Handelsstandsforening har tjent ved salg af skolebygningen, skal indsættes i pengeinstitut eller i stats- og kreditforeningsobligationer. Obligationer må ikke erhverves til en kurs højere end pari.

Stk. 2.

Afkastet af de nævnte midler bestående af renter og eventuelle realiserede kursgevinster må anvendes til drift af foreningen under forudsætning af, at budget herfor forud er godkendt på foreningens generalforsamling. Realiserede kurstab skal dækkes af foreningens almindelige drift.

Stk. 3.

Midler, der er placeret i stats- eller kreditforeningsobligationer, værdiansættes i foreningens årsregnskab til anskaffelsessummen. Der skal tillige i årsregnskabet gives oplysning om kursen på balancedagen.

Stk. 4.

Generalforsamlingen kan ved forslag bekendtgjort i indkaldelse til generalforsamlingen beslutte at anvende de bundne midler til særlige formål. Beslutning herom kræver samme stemmeflerhed som ved forslag om opløsning af foreningen, jfr. § 14 nedenfor. De bundne midler må dog ikke anvendes til almindelige driftsudgifter for foreningen.

Stk. 5.

Ændring af denne paragraf kræver i stemmeflerhed som ved forslag om foreningens opløsning, j fr. § 14 nedenfor.

§ 12 Tegningsret og hæftelse.

Stk. l.

Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen, ligesom låneoptagelse på mere end kr. 50. 000,00 skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 3.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser

§ 13 Vedtægtsændringer.

Stk. l.

-Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslag herom.

Stk. 2.

Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 14 Opløsning.

Stk. l.

Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2.

Det skal ved indkaldelse til generalforsamlinger af vedhæftet dagsorden fremgå, at

der indkaldes for drøftelse og stillingtagen til opløsning af foreningen.

Stk. 2.

På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

Stk. 3.

Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

§ 15 Mægling.

Stk. l.

Såfremt der mellem medlemmer af foreningen opstår uoverensstemmelse, skal bestyrelsen på foreningens vegne efter anmodning herom stille sig til rådighed for mægling mellem parterne.

Stk. 2.

Mægling foretages og gennemføres efter reglerne om voldgift.

Stk. 3.

Hvis medlemmer af foreningen ønsker at gøre brug af tilbud om mægling, skal begge parter skriftligt afgive uigenkaldelig forbindende bekræftelse på, at man aftaleretligt forpligtes af den af foreningen trufne afgørelse, og at man i den forbindelse er indforstået med og samtidigt bekræfter, at en sådan afgørelse ikke kan indbringes for domstolene eller anden voldgiftsret.

Stk. 4.

På samme betingelser som ovenfor anført kan et medlem rette henvendelse med anmodning om bistand til mægling, når uoverensstemmelse måtte opstå af samme eller tilsvarende art mellem et medlem af foreningen og juridisk person, der ikke er medlem af foreningen, hvis parterne er enige herom.

Stk. 5.

Bestyrelsen er bemyndiget og berettiget til i tilfælde af voldgift at supplere sig selv med eksterne, uvildige, kyndige personer, herunder juridisk assistance. Omkostningerne forbundet hermed afholdes af parterne.

*********

Foreningen er stiftet ved fusion af “Nyborg Handelsstandsforening”, der oprindeligt er stiftet den 15. august 1872 og “Nyborg Turistforening”, der oprindeligt er stiftet i 1899. Foreningen er stiftet efter generalforsamlings beslutning herom i

“Nyborg Handelsstandsforening” den 29. marts 2022 og tilsvarende generalforsamlings beslutning herom i Nyborg Turistforening” den 22. marts 2022 med aftalt opstart den l. januar 2023.

Scroll to Top